geboren

6 augustus 1955, Den Haag© foto Adriaan van Dam, Utrecht

opleiding

 • promotie klassieke archeologie, VU 1987
 • doctoraalexamen klassieke archeologie met onderwijsbevoegdheid (bijvakken Grieks, Italiaans) VU 1981
 • kandidaatsexamen Klassieke Taal- en Letterkunde, VU 1978
 • diploma Gymnasium-bèta, Amstelveen, 1973

werkzaamheden vanaf 1990

1998-: zelfstandig ondernemer Gordion Cultureel Advies
heden (beleidsontwikkeling en -strategie, managementadvies, communicatie, digitalisering, educatie, tentoonstellingsconcepten). Trefwoorden: innovatie, reflectie, creativiteit; werkvormen: conceptontwikkeling, organisatieontwikkeling, onderzoek, advies, projectwerken, tekstschrijven.

2011-2019: part-time lector cultureel erfgoed Reinwardt Academie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

1997-2000: lid management en projectleider Archeotheek. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (zie ook www.rmo.nl). Trefwoorden: integrale beleidsverantwoordelijkheid, inhoudelijke en organisatorische vernieuwing, museale herpositionering. Archeotheek: bovenmuseaal, fysiek en virtueel informatie- en servicecentrum op het gebied van archeologie.

1990-1997: hoofd Archeologisch Informatie Centrum en directeur Stichting voor de Nederlandse Archeologie (zie ook www.sna.nl). Trefwoorden AIC: ontwikkeling en realisering nationaal centrum voor de public affairs van Nederlands archeologisch werk in binnen- en buitenland, samenwerkingsverband Rijksmuseum van Oudheden en Stichting voor de Nederlandse Archeologie. Trefwoorden SNA: nationale koepel (belangenbehartiging, professionalisering, educatie, communicatie) voor archeologische instellingen. Beleids- en organisatorische vernieuwing.

werkzaamheden voordien, puntsgewijs

 • 2005-2006: part-time gastonderzoeker Archeologisch Centrum UvA
 • 1988-1990: redacteur, researcher, producer, regisseur VARA-tv, afd. Kunst en Cultuur
 • 1984-1988: NWO-onderzoeker, met onderwijstaak VU
 • 1983: grafisch ontwerper Afdeling Pers & Voorlichting VU
 • 1982-1983: plv. hoofd afd. Archeologie, Nederlands Instituut Rome
 • 1981-1982: docent Klassieke Talen, Eemland College Amersfoort

functies

2019-: voorzitter Stichting Tentoonstellingen Sophiahof

2018-: secreatris bestuur Stichting ArcheoHotspots

2017-: voorzitter, Stichting Document Our History Now, Amsterdam

2016-: lid stuurgroep Queering the Collections

2015-2017: lid begeleidingscommissie Achief2020 

2014-2015: lid werkgroep Beleidsontwikkeling Kenniscentrum Oorlogsbronnen (NIOD, DEN e.a.)

2014-: adviseur commissie Internationaal Cultuurbeleid, Raad voor Cultuur 

2013-: voorzitter Stichting Vrienden Ketelstraat 23, Den Haag

2012-2015: lid bestuur stichting Museum zonder Muren

2012: lid benoemingsadviescie. RvToezicht Sticht. Kon. Defensiemusea i.o.

2012: voorzitter expertmeetings Raad v. Cultuur, toekomst museumbestel

2012-: lid commissie Europees Erfgoedlabel, Raad voor Cultuur 

2012-2015: lid ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen 

2011: voorzitter bijzondere adviescommissie Evaluatie Wamz, Raad voor Cultuur

2011-: voorzitter Raad van Toezicht Stichting The Beach, Amsterdam 

2011-: lid adviesraad RCE Erfgoedbalans Ministerie OCW / DG Cultuur

2011-: part-time lector cultureel erfgoed Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Reinwardt Academie

2010-: lid Themagroep Cultuurconventies, Nationale UNESCO-Commissie 

2010-2011: voorzitter Adviescommissie tussentijdse beoordeling Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, gemeente Den Haag en evaluatie Actieplan WIjkcultuur

2009-2010: voorzitter Stuurgroep programma Odyssee (NWO, Erfgoed Nederland, OCW/DCE) 

2007-2008: lid visitatiecommissie Musea en Beeldende Kunst gemeente Groningen (rapport) 

2007-2008: lid commissie Musea/Erfgoed cultuurplan 2009-2012 gemeente Rotterdam 

2007-2014: lid stuurgroep ontwikkeling Nationaal Militair Museum, Ministerie van Defensie

2007-2014: voorzitter bestuur Stichting Dansateliers Rotterdam. Zie ook www.dansateliers.nl

2007-2008: lid adviescommissie cultuurplansubsidies gemeente Den Haag 2009-2012

2006-2007: lid Commissie Midterm Review Actieplan Cultuurbereik.

2005-2008: bestuurslid Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodem
Trefwoorden: publiek-private samenwerking kwaliteitszorg archeologie en bodemsanering. Zie ook www.sikb.nl

2004-: secretaris-penningmeester Stichting Onderzoekslink sneak preview nieuwe website. Trefwoorden: mediumspecifieke innovatie, communicatie wetenschap en techniek, maatschappelijke verandering, netwerken. Zie ook www.kennislink.nl

2001-2005: duo-voorzitter Vereniging Ondernemers in Archeologie. Trefwoorden: professionalisering, certificering, belangenbehartiging, gesprekspartner rijksoverheid. Zie ook www.voia.nl

2000-2005: lid Raad voor Cultuur (musea, erfgoed algemeen, eCultuur) en voorzitter Commissie Musea. Trefwoorden: integrale beleids- en oordeelsvorming; zelfstandig en onafhankelijk in opereren in spanningsveld cultureel veld en overheid; uitgebrachte adviezen onder meer: eCultuur , museaal beleidskader, presentatie Nederlandse geschiedenis in musea, Vooradvies met Sectoranalyse musea, herijking museaal bestel

2000-2003: vice-voorzitter Stichting voor de Nederlandse Archeologie. Trefwoorden: nationale koepel archeologische instellingen m.b.t. belangenbehartiging, professionalisering, educatie, communicatie, intersectorale samenwerking. 

overige functies, puntsgewijs

 • 2004-: lid Comité van Aanbeveling Stichting en project Droombeek.
  Zie ook www.droombeek.nl
 • 2007-: adviseur directie Helicon Conservation Support
 • 2007-: adviseur bestuur Museum De Noord
 • 1999-: vast columnist archeologisch magazine Scarabee / Archeologie Magazine.
  Kijk op de pagina Publicaties van deze site voor columns in PDF-vorm.
 • 1995-: lid-associé NWO-onderzoekschool ARCHON
 • 1993-: lid Culturele Marketing-afdeling NGPR
 • 1992-2007: bestuurslid Stichting Nederlands Studiecentrum Latium
 • 1990-: secretaris redactieraad SATRICUM series
 • 1999-2001: commissielid Mondriaan Stichting m.b.t. Digitaal Erfgoed
 • 1996-2001: bestuursadviseur Nederlandse Vereniging Archeologen
 • 1993-1999: lid redactieraad Geesteswetenschappen AUP
 • 1993-1996: president European FORUM of Heritage Associations
 • 1993-1995: oprichter en bestuurslid Vereniging Open Monumenten
 • 1993-1998: bestuurslid nationale Stichting Open Monumentendag
 • 1990-1991: voorzitter Vereniging Vrienden Nederlands Instituut Athene
 • 1982, 1986: coördinator archeologische tentoonstellingen Italië
 • 1982-1992: co-leider opgravingsproject Satricum (Italië)

overig

 • eindredacteur van o.m. 65 nrs. archeologische publieksperiodieken
 • gastdocent Archeologie & Samenleving, cultuurwetenschappen Leiden/Groningen, Amsterdam, Milaan, Lund/Gotenborg, Pisa, Rotterdam
 • gastdocent Cultuur en ICT Haagse Hogeschool, Reinwardt Academie
 • gastdocent museumbeleid Noorse Museumhogeschool, Kopenhagen
 • gastdocent archeologie en misdaad, UvA en ULeiden 
 • gastdocent musea van de toekomst, Design Academy Eindhoven
 • amateur-musicus, amateur-poëzievertaler (download hier)

Deel deze pagina